لیست برخی از کارکنان کلیدی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی سابقه
۱ مهدی هادی نژاد معاون فنی و تولید – مدیر کارخانه کارشناسی ارشدعمران – عمران ۱۴ سال
۲ نیما نیکزاد سرپرست دفتر فنی کارشناسی عمران – عمران ۱۲  سال
۳ سهیل قاسمپور مرادی کارشناس متره و برآورد کارشناسی عمران – عمران ۵  سال
۴ عبدالله قریشی کارشناس طراحی سازه کارشناسی ارشدعمران – عمران ۱۱  سال
۵ معصومه ملکی کارشناس تهیه  نقشه
کارشناسی عمران ۱۰ سال
۶ راهب ذکریایی مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه کارشناسی عمران ۸ سال
۷ قاسمعلی محمدیان مدیر تولید کارشناسی عمران ۱۳ سال
۸ علی براری کنترل کیفیت QC فوق دیپلم ۲۷  سال
۹ محمد علی شعبانپور سرپرست سالن فوق دیپلم ۱۸ سال
۱۰ حسین کاظمی سرپرست واحد برش فوق دیپلم ۱۲ سال
۱۱ عبداالله خورشیدی سرپرست واحد مونتاژ دیپلم ۱۴ سال
۱۲ حسین درویشی سرپرست واحد جوش دیپلم ۱۰ سال
۱۳ رجب خورشیدی سرپرست واحد رنگ آمیزی دیپلم ۱۲ سال
۱۴ حسین اسدی حراست و بازرسی کارشناسی ۳ سال
۱۵ مجید حجازی تدارکات و پشتیبانی کارشناسی ۱۰ سال
۱۶ شعبانی مسئول مالی کارشناسی حسابداری ۹ سال
۱۷ محمود اکبری حسابدار کارشناسی حسابداری ۴ سال
۱۸ محمد جواد حسینی امور اداری کارشناسی مدیریت ۵ سال