ساختمان اداری

ساختمان اداری ، مالی و مدیریت به مساحت ۴۰۰ مترمربع

دفاتر فنی و نظارت داخل محدوده سوله به مساحت ۱۰۰ مترمربع