سالن تولید

زمین کارخانه به مساحت ۰۰۰ˊ۵۲ مترمربع

سوله اصلی ساخت سازه های فلزی به مساحت ۸۰۰۰ متر مربع